Política de Privacitat

Quan requerim obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats als sistemes de tractament de SPORTMADNESS EXPANSION S.L..

Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 

 • Qui és el responsable de tractament de les seves dades?
 1. El responsable és SPORTMADNESS EXPANSION S.L.
 2. El seu CIF és:: B87745675
 3. El seu domicili està en: CALLE CHILE Nº10 OFICINA 139 - LAS ROZAS (28232)
 4. Correu electrònic: info@sport-madness.es
 5. Registre mercantil Registro Mercantil de Madrid al tomo 35471, folio 110, hoja M- 637563.

CONTACTE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

dpo.sportmadnessexpansion@lock4data.es

 • Que finalitat tractem les seves dades personals?

En SPORTMADNESS EXPANSION S.L. tractem la informació que ens faciliten els interessats de manera lleial, lícita i transparent donant compliment a la normativa UE 2016/679 de 27 d'abril del Parlament Europeu i del Consell i Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades i garantia de drets digitals.

Si ets CLIENT o USUARI:

Si ets client o usuari, tractarem les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives (nom, cognoms, DNI…)
 • Dades de contacte (correu electrònic, Whatsapp…)
 • Dades bancàries (número de compte, targeta bancària...)
 • Altres dades (facilitats per l'interessat en formularis oberts o comunicacions)

 

Tractem les teves dades amb la finalitat de:

 • Gestionar els serveis, informació i/o productes sol·licitats.
 • Enviar comunicacions d'interès (si l'interessat hagués prestat la deguda autorització).
 • Complir les obligacions legals aplicables al responsable.

Si ets EMPRAT o SOL·LICITANT D'OCUPACIÓ:

SSi ets emprat o sol·licitant/candidat, tractarem les següents categories de dades personals

 • Dades identificatives (nom, cognoms, DNI…)
 • Dades incloses en el curriculum vitae (Estudis, experiència laboral, aficions…)
  Dades de contacte (correu electrònic, Whatsapp…)
 • Dades bancàries (número de compte, titular, mandat SÀPIGA)
 • Imatge
 • Altres dades (facilitats per l'interessat en formularis oberts o comunicacions)

Tractem les teves dades amb la finalitat de:

 • Gestionar els drets i obligacions relatius a la relació contractual.
 • Selecció de candidats.
 • Ús, reproducció o publicació d'imatge, nom i veu (si l'interessat hagués prestat la deguda autorització).
 • Complir les obligacions legals de les empreses.

Si ets PROVEÏDOR de la nostra empresa:

Si ets proveïdor, tractarem les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives (nom, cognoms, DNI…)
 • Dades de contacte (correu electrònic, Whatsapp…)
 • Dades bancàries (número de compte, facturació…)
 • Altres dades (facilitats per l'interessat en formularis oberts o comunicacions).

Tractem les teves dades amb la finalitat de:

 • Gestió administrativa, comptable i fiscal.
 • Seguiment i control de la relació mercantil.
 • Complir les obligacions legals de les empreses.

 

 • Estic obligat a facilitar les dades personals? 

SPORTMADNESS EXPANSION S.L. només sol·licitarà les dades estrictament necessàries per a la realització de la finalitat per a la qual són recaptats, per la qual cosa en cas de no ser facilitats no podrà prestar-se el servei sol·licitat.

 • Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades i obtinguts durant la relació entre l'interessat i SPORTMADNESS EXPANSION S.L. seran conservats durant un termini màxim de 5 anys a partir de l'última confirmació d'interès o mentre ens obligui una previsió legal, i en aquest cas seran conservats degudament bloquejats i eliminats quan no sigui necessari.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

En compliment de l'article 6.1 del Reglament UE 2016/679 de 27 d'abril l'informem que la legitimació per al tractament de les seves dades és la següent:

 1. l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics i/o
 2. el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament i/o
 3. el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l'interessat sigui un nen.
 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades tractades per SPORTMADNESS EXPANSION S.L. podran ser comunicats a tercers quan així ens obligui una previsió legal.

Així mateix SPORTMADNESS EXPANSION S.L. compta amb proveïdors de serveis per als quals és necessari realitzar comunicació de dades en diferents àrees empresarials (administració, comptabilitat, fiscalitat, màrqueting, laboral...). La relació amb aquestes empreses està regulada segons l'article 28 del Reglament UE 2016/679 de 27 d'abril del Parlament Europeu i del Consell (RGPD). Les dades accedides des d'aquestes empreses només seran utilitzats per al fi empresarial necessari no sent conservats per a qualsevol fi ulterior.

 • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si en SPORTMADNESS EXPANSION S.L. estem tractant les dades personals que el concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no sigui necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.  Els usuaris també podran oposar-se al tractament de les seves dades. SPORTMADNESS EXPANSION S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l'exercici o defensa de reclamacions.

L'usuari pot enviar un escrit a SPORTMADNESS EXPANSION S.L., al domicili del responsable, o bé per mitjà d'un correu electrònic indicat en l'encapçalat de la present Política, adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si s'estan tractant dades personals que concerneixen l'Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • Obtenir de la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
 • Posar-se en contacte amb el DPO de SPORTMADNESS EXPANSION S.L.
 • Interposar una reclamació en l'autoritat de control (www.aepd.es) en cas de considerar vulnerats els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

SPORTMADNESS EXPANSION S.L. adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable. Aquests nivells de seguretat són obligats per a aquelles entitats que accedeixin a la nostra informació en virtut d'una relació contractual i/o prestació de servei, en aplicació de l'article 28 del Reglament UE 2016/679 (RGPD).

No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

Es podran utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi d'aquesta. Revisi la nostra política de cookies a través de l'enllaç que trobarà en aquesta web.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, SPORTMADNESS EXPANSION S.L. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Scroll to Top