Privacybeleid

Wanneer we informatie van u nodig hebben, zullen we u altijd vragen om deze vrijwillig en expliciet te verstrekken. De gegevens die worden verzameld via gegevensverzamelingsformulieren op de website of andere middelen worden opgenomen in de verwerkingssystemen van SPORTMADNESS EXPANSION S.L. Deze entiteit zal de gegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend voor het doel van het verstrekken van de gevraagde diensten, met alle wettelijke garanties en beveiliging die wordt vereist door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de vrije verkeer van deze gegevens, en de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

• Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

  1. De verwerkingsverantwoordelijke is SPORTMADNESS EXPANSION S.L.
  2. Hun BTW-nummer is: B87745675
  3. Hun adres is: CALLE CHILE Nº10 KANTOOR 139 - LAS ROZAS (28232)
  4. E-mail: info@sport-madness.es
  5. Handelsregister: Handelsregister van Madrid, Volume 35471, Folio 110, Blad M-637563. CONTACTPERSOON VOOR GEGEVENSBESCHERMING dpo.sportmadnessexpansion@lock4data.es

• Met welk doel verwerken wij uw persoonlijke gegevens? Bij SPORTMADNESS EXPANSION S.L. verwerken we de informatie die door belanghebbenden wordt verstrekt op een eerlijke, wettelijke en transparante manier, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april van het Europees Parlement en de Raad en Wet 3/2018 van 5 december betreffende gegevensbescherming en de garantie van digitale rechten. Als u een KLANT of GEBRUIKER bent: Als u een klant of gebruiker bent, zullen wij de volgende categorieën persoonlijke gegevens verwerken: • Identificatiegegevens (naam, achternaam, ID...) • Contactgegevens (e-mail, WhatsApp...) • Bankgegevens (rekeningnummer, bankkaart...) • Andere gegevens (verstrekt door de belanghebbende in open formulieren of communicatie)

Wij verwerken uw gegevens met als doel: • Beheer van de aangevraagde diensten, informatie en/of producten. • Verzenden van communicaties van belang (indien de belanghebbende de vereiste toestemming heeft gegeven) • Nakoming van de toepasselijke wettelijke verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Als u een WERKNEMER of SOLLICITANT bent: Als u een werknemer of sollicitant/kandidaat bent, zullen wij de volgende categorieën persoonlijke gegevens verwerken: • Identificatiegegevens (naam, achternaam, ID...) • Gegevens opgenomen in het curriculum vitae (opleiding, werkervaring, hobby's...) • Contactgegevens (e-mail, WhatsApp...) • Bankgegevens (rekeningnummer, houder, SEPA-mandaat) • Afbeelding • Andere gegevens (verstrekt door de belanghebbende in open formulieren of communicatie)

Wij verwerken uw gegevens met als doel: • Beheer van de rechten en verplichtingen in verband met de contractuele relatie. • Selectie van kandidaten • Gebruik, reproductie of publicatie van afbeeldingen, naam en stem (indien de belanghebbende de vereiste toestemming heeft gegeven) • Nakoming van de wettelijke verplichtingen van de bedrijven.

Als u een LEVERANCIER bent voor ons bedrijf: Als u een leverancier bent, zullen wij de volgende categorieën persoonlijke gegevens verwerken: • Identificatiegegevens (naam, achternaam, ID...) • Contactgegevens (e-mail, WhatsApp...) • Bankgegevens (rekeningnummer, facturatie...) • Andere gegevens (verstrekt door de belanghebbende in open formulieren of communicatie)

Wij verwerken uw gegevens met als doel: • Administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer. • Monitoring en controle van de handelsrelatie. • Nakoming van de wettelijke verplichtingen van de bedrijven.

• Ben ik verplicht om persoonsgegevens te verstrekken? SPORTMADNESS EXPANSION S.L. zal alleen de strikt noodzakelijke gegevens verzoeken voor de uitvoering van het doel waarvoor ze worden verzameld. Daarom, als de gegevens niet worden verstrekt, kan de gevraagde dienst niet worden verleend.

• Hoe lang zullen we uw gegevens bewaren? De persoonsgegevens die worden verstrekt en verkregen tijdens de relatie tussen de belanghebbende en SPORTMADNESS EXPANSION S.L. worden maximaal 5 jaar bewaard vanaf de laatste bevestiging van belangstelling of zolang een wettelijke bepaling dit vereist, in welk geval ze adequaat worden geblokkeerd en verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn.

• Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens? In overeenstemming met artikel 6.1 van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april informeren wij u dat de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens als volgt is:

  1. De belanghebbende heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden en/of
  2. De verwerking is noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke verplichting die van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke en/of
  3. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, mits deze belangen niet zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

• Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld? De gegevens die worden verwerkt door SPORTMADNESS EXPANSION S.L. kunnen worden meegedeeld aan derden zoals vereist door een wettelijke bepaling. SPORTMADNESS EXPANSION S.L. beschikt ook over dienstverleners voor wie gegevensmededeling noodzakelijk is in verschillende zakelijke gebieden (administratie, boekhouding, belastingen, marketing, arbeid...). De relatie met deze bedrijven wordt geregeld op basis van artikel 28 van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april van het Europees Parlement en de Raad (GDPR). De gegevens die door deze bedrijven worden benaderd, worden uitsluitend gebruikt voor het noodzakelijke zakelijke doel en worden niet bewaard voor enig ander doel.

• Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt? Elke belanghebbende heeft het recht om bevestiging te verkrijgen of SPORTMADNESS EXPANSION S.L. hun persoonsgegevens verwerkt. Belanghebbenden hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en de rectificatie van onjuiste gegevens aan te vragen of, indien van toepassing, de verwijdering van gegevens te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we de gegevens alleen behouden voor de uitoefening of verdediging van claims. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. SPORTMADNESS EXPANSION S.L. zal stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of voor de uitoefening of verdediging van claims. De gebruiker kan op elk moment en kosteloos een schriftelijk verzoek sturen naar SPORTMADNESS EXPANSION S.L., naar het adres van de verwerkingsverantwoordelijke, of via e-mail zoals vermeld in de kop van dit beleid, met bijvoeging van een kopie van hun identiteitsdocument, voor: • Intrekking van de verleende toestemmingen. • Bevestiging krijgen over de vraag of persoonsgegevens van de gebruiker al dan niet worden verwerkt. • Toegang tot hun persoonsgegevens. • Rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens. • Verwijdering van hun gegevens aanvragen wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. • Beperking van de verwerking van gegevens aanvragen wanneer een van de voorwaarden in de regelgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is. • Gegevensportabiliteit aanvragen. • Contact opnemen met de DPO van SPORTMADNESS EXPANSION S.L. • Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) indien zij van mening zijn dat hun rechten die worden erkend door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn geschonden.

SPORTMADNESS EXPANSION S.L. neemt de passende beveiligingsniveaus aan die worden vereist door de genoemde regelgeving inzake persoonsgegevensbescherming en andere van toepassing zijnde voorschriften. Deze beveiligingsniveaus zijn verplicht voor entiteiten die toegang hebben tot onze informatie op grond van een contractuele relatie en/of dienstverlening, in overeenstemming met artikel 28 van Verordening (EU) 2016/679 (GDPR). Het aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en verlies als gevolg van wijzigingen die derden kunnen aanbrengen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersbestanden. Tijdens de verlening van diensten op de website kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn fysieke bestanden met persoonlijke informatie die worden gehost op het eigen apparaat van de gebruiker. De gebruiker heeft de mogelijkheid om hun browserprogramma zo te configureren dat het aanmaken van cookiebestanden wordt voorkomen of dat ze worden gewaarschuwd. Raadpleeg ons cookiebeleid via de link die u op deze website vindt. Als u ervoor kiest om onze website te verlaten via links naar websites die niet tot onze entiteit behoren, is SPORTMADNESS EXPANSION S.L. niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites of voor de cookies die ze op de computer van de gebruiker kunnen opslaan. Ons e-mailbeleid is gericht op het alleen verzenden van communicaties die u hebt gevraagd te ontvangen. Als u liever geen e-mailberichten van ons ontvangt, bieden wij u via dezelfde de mogelijkheid om uw recht op annulering en weigering van ontvangst van deze berichten uit te oefenen, overeenkomstig Titel III, Artikel 22 van Wet 34/2002 betreffende diensten voor de informatiemaatschappij en elektronische handel.

Scroll naar boven