Juridische kennisgeving

DOEL EN AANVAARDING Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van de website (hierna, DE WEBSITE), eigendom van SPORTMADNESS EXPANSION S.L. (hierna, DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE). Het navigeren op de website van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE verleent de gebruiker de status en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk en elk beding in deze juridische kennisgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen. De gebruiker verbindt zich ertoe de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruiken en deze juridische kennisgeving. De gebruiker is aansprakelijk jegens DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden voor eventuele schade en verliezen die kunnen ontstaan als gevolg van schending van deze verplichting.

IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIE DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, in overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat: • De verantwoordelijke partij is SPORTMADNESS EXPANSION S.L. • Het BTW-nummer is: B87745675 • Het geregistreerde kantoor is gevestigd op: CALLE CHILE Nº10 KANTOOR 139, 28232, LAS ROZAS, MADRID • Geregistreerd in het handelsregister van Madrid, Volume 35471, Folio 110, Blad M-637563. Om contact met ons op te nemen, bieden wij verschillende contactmethoden zoals hieronder gedetailleerd: • E-mail: info@sport-madness.es • Telefoon: +34 6699567499 Alle meldingen en communicaties tussen gebruikers en DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden geacht effectief te zijn voor alle doeleinden wanneer ze worden gedaan via post of een van de andere hierboven gedetailleerde middelen.

TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN De website en haar diensten zijn vrij toegankelijk; echter, DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE conditioneert het gebruik van sommige van de aangeboden diensten op de voorafgaande invulling van het bijbehorende formulier. De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens verstrekt aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en is als enige verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige verklaringen. De gebruiker verbindt zich uitdrukkelijk tot correct gebruik van de inhoud en diensten van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en niet om ze te gebruiken voor, onder andere: Het verspreiden van inhoud die illegaal, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofobisch, beledigend, terrorisme bevorderend of in het algemeen in strijd met de wet of de openbare orde is. Het introduceren van computervirussen in het netwerk of handelingen ondernemen die elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden kunnen wijzigen, beschadigen, onderbreken of fouten veroorzaken of schade toebrengen. Pogingen om toegang te krijgen tot e-mailaccounts van andere gebruikers of beperkte gebieden van de computersystemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden en, indien van toepassing, informatie te extraheren. Schending van intellectuele of industriële eigendomsrechten en schending van de vertrouwelijkheid van informatie van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden. Het zich voordoen als een andere gebruiker, openbare autoriteiten of een derde. Het reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen of anderszins openbaar maken, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar van de desbetreffende rechten of dit wettelijk is toegestaan. Het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden en het verzenden van allerlei reclame- en verkoopcommunicatie zonder voorafgaand verzoek of toestemming. Alle inhoud op de website, zoals tekst, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafisch ontwerp en de broncode, vormen een werk eigendom van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, en geen enkele gebruiker kan worden geacht enige exploitatierechten over hen te hebben dan wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van de website. Kortom, gebruikers die toegang hebben tot deze website kunnen de inhoud bekijken en, indien van toepassing, geautoriseerde privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet later aan derden worden overgedragen, niet worden geïnstalleerd op servers die zijn aangesloten op netwerken, en niet onderworpen zijn aan enige vorm van exploitatie. Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen eigendom van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, en het gebruik of de toegang tot hen verleent de gebruiker geen enkele rechten. Het is verboden om de inhoud te distribueren, te wijzigen, over te dragen of openbaar te maken of enige andere handeling te verrichten die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de eigenaar van de exploitatierechten. Het tot stand brengen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE van de inhoud of diensten ervan. Degenen die van plan zijn een hyperlink tot stand te brengen, moeten eerst schriftelijke toestemming vragen aan DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE. In elk geval zal de hyperlink alleen toegang verlenen tot de startpagina of beginpagina van onze website, en deze moet zich ook onthouden van het doen van valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of aanwijzingen over DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of het opnemen van illegale inhoud, in strijd met goede zeden en openbare orde. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van de op deze website ter beschikking gestelde materialen of voor de acties die zij op basis daarvan ondernemen.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID De inhoud van deze website is van algemene aard en dient uitsluitend ter informatie, zonder garantie voor volledige toegang tot alle inhoud, de volledigheid, juistheid, geldigheid of geschiktheid voor een specifiek doel. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit: Het onvermogen om toegang te krijgen tot de website of het ontbreken van waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van gebreken en defecten van allerlei aard in de inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld, toegankelijk via de website of de aangeboden diensten. De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen aanbrengen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens. Schendingen van wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruiken en deze juridische kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder en bij wijze van voorbeeld is DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, het recht op eer, persoonlijke en familieprivacy en het recht op eigen afbeelding, evenals de voorschriften inzake oneerlijke mededinging en ongeoorloofde reclame. Evenzo wijst DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE elke verantwoordelijkheid af voor informatie die buiten deze website valt en niet rechtstreeks wordt beheerd door onze webmaster. De functie van de links die op deze website verschijnen, is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de aangeboden inhoud op deze website kunnen uitbreiden. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE garandeert of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de werking of toegankelijkheid van de gekoppelde sites, noch suggereert, nodigt uit of beveelt een bezoek aan, en is niet verantwoordelijk voor de resultaten die worden verkregen. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen van hyperlinks door derden.

PRIVACYBELEID U kunt ons privacybeleid bekijken op de volgende link.

PROCEDURE BIJ ONGELOOFWAARDIGE ACTIVITEITEN In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de onwettige aard van het gebruik van enige inhoud en/of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina's opgenomen of toegankelijk via de website onthullen, moeten zij een melding sturen naar DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, waarbij zij zich op passende wijze identificeren, de vermeende inbreuken specificeren en uitdrukkelijk en onder hun verantwoordelijkheid verklaren dat de verstrekte informatie in de melding juist is.

De partijen onderwerpen zich uitdrukkelijk, voor alle vragen of geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, uitvoering en nakoming van deze overeenkomst, aan de rechtsbevoegdheid en competentie van de rechtbanken en tribunalen die overeenkomen met de woonplaats van de gebruiker of de plaats van nakoming van de contractuele verplichting.

PUBLICATIES De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de wettelijke publicatie van wetten, voorschriften, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële publicaties van openbare besturen, die de enige instrumenten zijn die hun authenticiteit en inhoud bewijzen. De informatie die op deze website beschikbaar is, moet worden begrepen als een richtlijn zonder juridische geldigheid.

Scroll naar boven